Page 5 - Verdwaald in Dordrecht / Lost in Dordrecht
P. 5

Op een een zekere dag landde een een vliegtuig op Schiphol Onder de de passagiers bevond zich een keurige man Hij nam meteen de trein naar Dordrecht
On a a a a a a a a a certain day an an an airplane landed at Schiphol airport Amongst the passengers was a a a a a a smart looking man He immediately took a a a a a train
to to Dordrecht
   3   4   5   6   7